Ấm Samovar và tháp nhạc

Tháp nhạc

1.100.000
Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Tháp nhạc Cô gái

850.000
Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Tháp nhạc Cô gái vải

1.000.000
Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Bộ ấm Samovar hoa văn 3

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Samovar hoa văn 2

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Bộ ấm Samovar hoa văn

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Bộ ấm Samovar vàng + cốc + đĩa

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Samovar vàng + 4 cốc

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)

Bộ ấm Samovar hoa đỏ

Ấm Samovar và tháp nhạc (11)
1 2